2017-01-19 15:24:23

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. –
ispravak, 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar
znanosti i obrazovanja donosi


PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (»Narodne novine«,
broj 94/15.), članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može
odobriti:
– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih)
radnih dana.

(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u
trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za
odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju
duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom
nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe
(Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb,
ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike,
škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom,
sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik
uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili
dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za
pregled u zdravstvenoj ustanovi.

(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili
opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o
razlogu izostanka uređuju se statutom škole.«


Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim
novinama«.


Klasa: 602-01/16-01/00635
Urbroj: 533-28-16-0001

Zagreb, 28. prosinca 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.


Osnovna škola Pujanki